•                   บริการรับ-ส่งงานฟรี
  •                   เสนอราคาก่อนซ่อม
  •                   ตรวจเช็คงานฟรี ซ่อมไม่ได้ไม่คิดเงิน
  •                   รับประกันงาน  3 เดือน ถึง 1 ปี