ความสามารถของเรา

บริษัทเราทำการตรวจซ่อมอย่างเป็นระบบ โดยมีทีมงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์ซ่อมมาหลายปี ซึ่งเราได้แบ่งประเภทความสามารถออกเป็นหัวข้อดังนี้.


ความสามารถเกี่ยวกับการซ่อมและติดตั้ง:

  • การตรวจสภาพ (Inspection) เราพิจารณาถึงสภาพการใช้การได้ของอุปกรณ์ โดยการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางจักรกล และทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
  • การทดสอบ (Test) เราพิสูจน์ทราบสภาพการใช้การได้ของอุปกรณ์ และการค้นหาข้อบกพร่องทางไฟฟ้า ทางเคมี และทางจักรกล โดยการใช้ เครื่องมือ หรือวิธีการทดสอบต่าง ๆ
  • การบริการ (Service) หมายถึง การทำความสะอาด การดูแลรักษา การประจุไฟฟ้า  นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงความต้องการบริการพิเศษต่างๆ ที่อาจกำหนดขึ้นตามความจำเป็น เป็นต้น
  • การซ่อมแก้ (Repair) เราซ่อมอุปกรณ์ชำรุดให้ใช้การได้และยังหมายรวมถึงการปรับ การถอดเปลี่ยน การเชื่อม การย้ำ และการทำให้แข็งแรง
  • การซ่อมใหญ่(Overhaul) เราซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดให้ใช้การได้อย่างสมบูรณ์ โดยกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุงไว้เป็นเอกสารโดยเฉพาะ การซ่อมใหญ่อาจกระทำได้สำเร็จได้โดยการแยกส่วนประกอบ การตรวจสภาพส่วนประกอบ การประกอบส่วนประกอบย่อย และชิ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจสภาพและการทดสอบการปฏิบัติการประกอบด้วย
  • การซ่อมสร้าง (Rebuild) เราซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด ให้กลับคืนสู่สภาพมาตรฐานอันใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรือเหมือนของใหม่ ทั้งในรูปร่าง คุณสมบัติในการทำงาน และอายุของการใช้งาน การซ่อมสร้างอาจกระทำให้สำเร็จได้โดย การถอดชิ้นส่วนของอุปกรณ์นั้น ออกเพื่อนำไปตรวจสภาพชิ้นส่วนประกอบ และทำการซ่อมแก้ หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน และส่วนประกอบที่ชำรุด หรือใช้การไม่ได้แล้วนำมาประกอบเป็นอุปกรณ์ขึ้นต่อไป
  • การดัดแปลงแก้ไข(Modification)    เราเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งการดัดแปลง การดัดแปลงนี้ต้องไม่เปลี่ยนลักษณะมูลฐานเดิมของอุปกรณ์เพียงแต่เพื่อเปลี่ยนภารกิจ หรือความสามารถในการทำงาน และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ และเพื่อผลที่ต้องการตามแบบที่กำหนดให้เปลี่ยนแปลงนั้น
  • การซ่อมคืนสภาพ (Reclamation) เราดำเนินกรรมวิธีซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้การไม่ได้ เลิกใช้ ละทิ้ง หรือเสียหายแล้วให้ใช้ประโยชน์ได้ หรือซ่อมชิ้นส่วน ส่วนประกอบ หรือองค์ประกอบของอุปกรณ์เหล่านั้นให้ใช้ประโยชน์ได้